جرعه جرعه جآن

روزی دریا خواهم شد...

جرعه جرعه جآن

روزی دریا خواهم شد...

مشخصات بلاگ
جرعه جرعه جآن

حروف، کلمات، عبارات، جملات، همگی از جآن نویسنده جرعه جرعه نشأت می گیرند...

معنای نامم را پرسیدند، 
گفتم: " لحظه ای در کشاکش نسیان".

اما روزی دریا خواهم شد!