جرعه جرعه جآن

روزی دریا خواهم شد...

جرعه جرعه جآن

روزی دریا خواهم شد...

مشخصات بلاگ
جرعه جرعه جآن

حروف، کلمات، عبارات، جملات، همگی از جآن نویسنده جرعه جرعه نشأت می گیرند...

۱ مطلب با موضوع «نکات ادبی- نگارشی» ثبت شده است

آیا فعلِ «فراگرفت» یا مصدر «فراگیری» دو تا معنی داره؟ 

یکی «شیوع و همه گیر شدن» 

یکی «آموختن و یاد گرفتن» 


یا دو تا معنا نداره ولی ما اشتباه در دو معنی استفاده می کنیم؟ 

یکی روشنم کنه چی به چیه!